Współpraca z firmą Vank
14 listopada, 2021
Współpraca z firmą EURO-TECH
23 listopada, 2021
 Fundacja Ankizy Gasy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Czy wiecie czym są owe cele?

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

„To plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.” (Źródło: gov.pl)
 
W 2015 r. w Nowym Jorku, w przywódcy krajów członkowskich ONZ podpisali dokument “Przekształcania naszego świat, czyli: Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”.
 
Chcąc zredukować ubóstwo na świecie we wszystkich jego postaciach – wyznaczono 17 celów. Podjęto ambitne zobowiązanie do zapewnienia wszystkim ludziom na świecie dostępu do m.in: edukacji, pożywienia i czystej wody, a także wspierania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, czy łagodzenia zmian klimatycznych.

Fundacja Ankizy Gasy- Dzieci Madagaskaru wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Nasza Fundacja poprzez różnego rodzaju działania na Madagaskarze również wspiera kilka z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 
Skupiamy się przede wszystkim na celach:
  • 1: Koniec z Ubóstwem
  • 2: Zero Głodu
  • 3: Dobre Zdrowie i Jakość Życia
  • 4: Dobra Jakość Edukacji
  • 6: Czysta Woda i Warunki Sanitarne

Cel 1: Koniec z Ubóstwem

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

Madagaskar zajmuje 9 miejsce wśród najbiedniejszych krajów na świecie. Aż 75% populacji żyje tu poniżej granicy ubóstwa za mniej niż $1,8 dziennie (WHO).
„Bieda to coś więcej niż brak przychodów i środków potrzebnych do życia. Bieda to głód, niedożywienie, ograniczony dostęp do edukacji i podstawowych usług, dyskryminacja społeczna, wykluczenie, a także brak udziału w procesie decyzyjnym” (ONZ).
Jak nasza Fundacja walczy z ubóstwem na Czerwonej Wyspie?
Przede wszystkim staramy się o wyjście z biedy poprzez edukację. Wierzymy, że to właśnie nauka jest szansą na przerwanie zaklętego koła ubóstwa, a także szansa na lepszą przyszłość!

1. Zapewniamy dzieciom objętym opieką Fundacji darmowy dostęp do edukacji. (Edukacja na Madagaskarze choć obowiązkowa, jest płatna).

2. Prowadzimy program dożywiania w szkolnych stołówkach.

3. Organizujemy kursy i szkolenia zawodowe dla młodzieży.

4. Pomagamy w podjęciu pracy zawodowej lub prowadzeniu własnego biznesu rodzicom naszych Podopiecznych.

Cel 2: Zero Głodu

Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

80% dzieci poniżej 5 roku życia na Madagaskarze jest niedożywiona (UNICEF). Aż 2/5 społeczeństwa nie ma zapewnionego bezpieczeństwa żywnościowego, a widmo głodu jest szczególnie widoczne na południu kraju.
Powoduje to zahamowanie wzrostu i rozwoju zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Dzieci te są mniejsze, słabsze, bardziej narażone na różnego rodzaju choroby, mają problemy z koncentracją, gorzej się uczą. Niedożywienie wśród dzieci poniżej 5 roku życia pozostawia nieodwracalne skutki zdrowotne na całe dalsze życie.
„Niskie bezpieczeństwo żywnościowe i związane z nim poważne niedożywienie powoduje u milionów dzieci zburzenia rozwoju oraz zbyt niski wzrost. Musimy gruntownie zmienić światowy system żywnościowy i rolniczy, aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi.” (ONZ)
Jak nasza Fundacja walczy z głodem i niedożywieniem?
1. Prowadzimy program dożywiania w szkolnych stołówkach (zapewniamy dzieciom 2 posiłki dziennie).
3. Prowadzimy badania nad stanem odżywienia dzieci objętych naszą opieką.
4. Organizujemy zajęcia z edukacji żywieniowej.
5. W czasie pandemii COVID-19 rozdysponowaliśmy środki finansowe na zakup żywności wśród rodzin naszych Podopiecznych.

Cel 3: Dobre Zdrowie i Jakość Życia

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

Do najczęstszych przyczyn zgonów wśród Malgaszy w tym dzieci zalicza się: choroby zakaźne oraz niedożywienie. Aktualnym zagrożeniem zdrowotnym są również choroby pasożytnicze, przede wszystkim malaria, schistosomatoza, lamblioza oraz filarioza, ale również choroby zakaźne: gruźlica, polio a nawet trąd.
„Musimy kontynuować wzmożone prace nad pokonywaniem występowania wielu chorób i pojawiającymi się zagrożeniami zdrowotnymi. Zapewniając bardziej efektywne finansowanie systemów opieki zdrowotnej, poprawę warunków sanitarnych i higieny, dostęp do lekarzy oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska, możemy poczynić znaczące postępy w ratowaniu życia milionów ludzi” (ONZ).
Co robi nasza Fundacja, aby polepszyć standard zdrowia i życia naszych Podopiecznych?
1.  Prowadzimy Program dożywiania przeciwdziałający niedożywieniu.
2. Budujemy studnie i toalety, montujemy urządzenia sanitarne w placówkach objętych naszą opieką.
3. Prowadzimy zajęcia z edukacji higienicznej – zapewniamy środki dezynfekujące.
4. Pozyskujemy fundusze na finansowanie wizyt u lekarzy, niezbędnych zabiegów i operacji naszych Podopiecznych.
5. Organizujemy wizyty specjalistów z różnych dziedzin medycyny, jak m.in: stomatologia, ginekologia, okulistyka, a także wiele innych.

Cel 4: Dobra Jakość Edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

Edukacja na Madagaskarze, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie na poziomie podstawowym jest obowiązkowa. Niestety jest zarazem płatna….Jej dostępność dla bardzo wielu ubogich rodzin drastycznie więc spada. Brak elektryczności, trudne warunki wiejskie, znaczne odległości od miast, brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pomocy szkolnych i książek. Wszystkie te czynniki sprawiają, że jakość nauczania na Madagaskarze jest na bardzo niskim poziomie.
 
Zaledwie jedno na troje dzieci kończy szkołę podstawową, 18% dzieci w wieku 6-14 lat nigdy do niej nie uczęszczało!
„Powszechny dostęp do edukacji poprawia jakość życia i umożliwia znalezienie innowacyjnych rozwiązań największych problemów współczesnego świata”(ONZ)
 
Co robi nasza Fundacja, aby zapewnić dzieciom dostęp do dobrej jakości edukacji?
 
1. Opłacamy czesne naszym Podopiecznym na każdym etapie edukacji (od przedszkola po uczelnie wyższe).
2. Zapewniamy dostęp do książek i przyborów szkolnych oraz mundurków.
4. Budujemy i wyposażamy biblioteki,sale komputerowe i pokoje nauki.
5. Organizujemy kursy językowe, warsztaty artystyczne, a także zajęcia wyrównawcze dla naszych Podopiecznych.
6. Opłacamy pensje dodatkowym nauczycielom
7. Organizujemy eventy kulturowe i wolontariat międzynarodowy.

Cel 6: Czysta Woda i Warunki Sanitarne

Na Madagaskarze wciąż obecny jest problem ograniczonego dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Kraj ten zajmuje 3 miejsce w rankingu państw o najgorszym dostępie do podstawowych warunków sanitarnych. Tylko 10% społeczeństwa używa ich na co dzień. Zaledwie 36% populacji zamieszkującej obszary niezurbanizowane ma dostęp do źródeł wody zdatnej do picia!
Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Ograniczają także szansę biednych rodzin na podjęcie edukacji.
„Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci. Niedostatek wody, jej słaba jakość oraz  niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i stan zdrowia.” (ONZ)
Co robi nasza Fundacja, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo sanitarne?
2. Budujemy i remontujemy szkolne toalety wyposażając je w urządzenia sanitarne.
3. Zapewniamy naszym placówkom niezbędne środki higieniczne.
4. Prowadzimy warsztaty higieniczne dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe Cele

Ale również realizujemy projekty mające na celu zapobieganie nierównościom (Cel 10 Mniej Nierówności), wspierających równość płci (Cel 5 Równość Płci). Chcąc zadbać o środowisko naturalne wykorzystujemy energię odnawialną (Cel 7 Czysta i Dostępna Energia i Cel 13 Działania w Dziedzinie Klimatu). Na dachach szkół przez nas wspieranych montujemy panele słoneczne, wykorzystujemy garnki solarne i prowadzimy solarny kiosk. Organizujemy także nasadzania drzew, szkolenia z wermikompostowania i innych metod zrównoważonej produkcji rolnej.

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!