Regulamin Płatności

 

 

§1 Administrator strony

Strona Internetowa www.dziecimadagaskaru.pl jest prowadzona przez Fundacja Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą przy ul. Topolowej 1 w Szewcach, 63-004 Szewce, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000404255, NIP 972-12-37-547.

 

§2 Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

 

§3 Termin przekazywania

 1. Darowizny można przekazywać całodobowo.
 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji dziecimadagaskaru.pl oraz serwisu płatności online TPay.

 

§4 Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM –Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. plac Andersa 3, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
 2. Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać poprzez:
  1. przelewy elektroniczne – Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji.
   Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez TPay;
  2. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez TPay;
  3. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru Topolowa 1, 63-004 Szewce
   1. konto do wpłąt krajowych w PLN
    mbank S.A. 73 1140 2004 0000 3802 8068 4841
   2. konto do wpłat zagranicznych w EUR
    IBAN: PL70 1140 2004 0000 3312 1220 0681
    NRBIC: BREXPLPWMBK

 

§5 Przeznaczenie wpłat darowizn

 1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej dziecimadagaskaru.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

 

§6 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.dziecimadagaskaru.pl.
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
 3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu TPay.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.
 6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w ust.4 Polityki Przetwarzania Danych.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w Polityce Prywatności.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.dziecimadagaskaru.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

Logo Tpay

 

WSPOMÓŻ NAS!