Studenci UAM bez Granic

Studenci UAM bez Granic  to międzynarodowy projekt realizowany przez członków Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, działającego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z uboższych części świata, doświadczającymi trudności w szeroko pojętej sferze edukacji, spowodowanych między innymi brakiem materiałów edukacyjnych, aktywizujących metod nauczania, dużymi odległościami między miejscem zamieszkania a szkołą, niedostatecznej względem potrzeb liczby nauczycieli, a często brakiem dostępu do edukacji.

Działania edukacyjne obejmują różnorodne treści, dostosowane do potrzeb adresatów po wcześniejszej konsultacji z tamtejszymi nauczycielami i dyrektorami szkół. Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie zajęcia mają charakter aktywizujący, oparte są o elementy pedagogiki twórczości. Daje to dzieciom możliwość podejmowania samodzielnych aktywności, zdobywania wiedzy o świecie poprzez zabawę, co zazwyczaj jest dla nich nowością i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Ponadto, projekt obejmuje część badawczą dotyczącą marzeń dzieci i młodzieży z krajów, w których jest on realizowany. Na podstawie przeprowadzonych z uczestnikami wywiadów oraz wykonanych przez nich fotografii dokonujemy analizy porównawczej otrzymanych wyników.

Realizacja projektu w szkołach wspieranych przez naszą Fundację

W 2018 i 2019 roku projekt został zrealizowany w naszej Fundacji i szkołach, które wspieramy.Wówczas przyjechało do nas 13 wolontariuszy-studentów.  Zajęcia z dziećmi odbyły się w szkołach: Saint Joseph College, FJKM, liceum Saint Paul, stołówce Tsinjohasina, Ambatomasina oraz Ośrodku dla dziewcząt Akany Avoko Faravohitra.

W 2019 roku, w szkole Tsimahandry zostało wybudowane boisko do piłki nożnej.

Celem projektu jest realizacja części edukacyjnej poprzez:

  • prowadzenie zajęć z dziećmi w szkołach podstawowych i ponad podstawowych
  • wdrożenie aktywizujących metod nauczania opartych na pedagogice zabawy, twórczym rozwiązywaniu problemów rozbieżnych, aktywnościach ruchowych, muzycznych, plastycznych, Total Physical Response, z wykorzystaniem Chust Klanzy, gier dydaktycznych, zestawów Lego Education, które przekazała organizacja Akces Edukacja;
  • propagowanie konstruktywizmu jako podejścia do procesu rozwoju edukacyjnego dziecka oraz podejścia do dziecka jako aktywnego podmiotu tego procesu;
  • przekazanie materiałów dydaktycznych szkołom, w których realizowany jest projekt, w celu utrzymania długofalowych efektów zamierzonych celów edukacyjnych projektu;

Celem projektu jest realizacja części badawczej poprzez:

  • realizację badań naukowych na temat marzeń i aspiracji życiowych dzieci w krajach, w których realizowany jest projekt w odniesieniu do realiów ich życia, edukacji i rozwoju;

Tematyka badań jest stała. Co roku techniki badawcze się zmieniały.  Jak dotąd wykorzystywaliśmy wywiad kwestionariuszowy, obserwację uczestniczącą, fotografie wykonywane przez dzieci, budowle zestawu Story Starter Lego Education, będące reprezentacjami udzielonych przez dzieci odpowiedzi.