Statut Fundacji ANKIZY GASY – Dzieci Madagaskaru
w nowym brzmieniu z dnia 12 maja 2014 r.

Preambuła

Fundacja nosi nazwę ANKIZY GASY – Dzieci Madagaskaru zwana dalej „Fundacją” i została ustanowiona z woli osób fizycznych, tj. Przez Patrycję Malik, Katarzynę Białous i Agnieszkę Labijak, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 19 września 2011 roku, sporządzonym przed Notariuszem Wojciechem Kwarcińskim w Poznaniu (repertorium A nr 10662/2011), działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznie użytecznych i statutowych, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji są Szewce.
 3. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa stałe lub czasowe – również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak również, dla realizacji tożsamych celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami czy przystępować do innych fundacji i spółek.

§ 2

 1. Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i/lub jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem ANKIZY GASY – Dzieci Madagaskaru oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Cele Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 2. Cele określone w ust. 1 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
  • edukację i rozwój dzieci i młodzieży z Republiki Madagaskaru;
  • promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności;
  • pomoc mieszkańcom Republiki Madagaskaru cierpiącym ubóstwo;
  • upowszechnienie wiedzy o Republice Madagaskaru – kulturze oraz aktualnych problemach i i ich przyczynach;
  • niesienie pomocy humanitarnej;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • ochronę zdrowia i promocję zdrowego trybu życia;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
  • promocję i organizację wolontariatu;
  • dążenie do wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania osobistych więzi pomiędzy ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur.
 3. Fundacja w miarę realnych możliwości finansowo – organizacyjnych może realizować swoje cele statutowe również w innych niż Republika Madagaskaru krajach rozwijających się.

§ 6

Fundacja może realizować swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów nad dziećmi i młodzieżą z krajów, o których mowa w § 5, polegającego na:
  • regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na naukę lub/i utrzymanie;
  • wymianie listów i zdjęć – również za pośrednictwem organizacji, instytucji i osób pracujących z młodymi mieszkańcami tych krajów, w szczególności polskich misjonarzy,
 2. bezpośrednie bądź pośrednie – czyli również poprzez inne organizacje, instytucje i osoby – świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących ubóstwo;
 3. organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez charytatywnych, informacyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych poświęconych krajom, o których mowa w §5 – w szczególności spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio pracującymi z beneficjentami pomocy organizowanej przez Fundację;
 4. niedochodową działalność wydawniczą oraz działalność informacyjną i popularyzatorską prowadzoną za pomocą wszelkich środków przekazu;
 5. sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów pomocy organizowanej przez Fundację lub darów otrzymanych od ofiarodawców Fundacji;
 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 7. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach działania zbieżnych z celem Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo;
 8. popularyzowanie idei wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy oraz organizację ich wyjazdów na Madagaskar oraz do innych krajów cierpiących ubóstwo;
 9. uświadamianie społeczeństwa o potrzebach działania na rzecz niwelowania przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz konieczności niesienia pomocy jej potrzebującym;
 10. promocję i organizację akcji, w tym kampanii społecznych, zbiórek publicznych, aukcji czy też koncertów charytatywnych – mających na celu uzyskanie dochodów na realizację celów statutowych;
 11. promocję i organizację akcji, w tym kampanii społecznych, zbiórek publicznych, aukcji czy też koncertów charytatywnych – mających na celu uzyskanie dochodów na realizację celów statutowych;
 12. organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu – radio, telewizja, prasa i portale internetowe;
 13. współpracę z ośrodkami, podmiotami oraz środowiskami zagranicznymi ukierunkowaną na realizację celów Fundacji;
 14. organizację oraz udział w szkoleniach oraz wykładach, w tym w projektach realizowanych w regionach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 15. udzielanie pomocy socjalnej, materialnej, prawnej, finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym;
 16. wspieranie finansowe zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz medycznego, odzieży, leków itp.;
 17. współpracę z instytucjami oświatowymi, realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności społecznych;
 18. organizowanie wypoczynku w postaci kolonii, obozów, spartakiad itp. dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i bytowej, jak również z domów dziecka;
 19. wspieranie, finansowanie i promowanie twórczości artystycznej, talentów sportowych dzieci i młodzieży oraz ich prezentowanie na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym czy międzynarodowym.

Działalność gospodarcza

§ 7

 1. Celem pozyskiwania środków na realizowanie zadań statutowych Fundacja może prowadzić jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, działalność gospodarczą. Przychody Fundacji z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane będą w całości na działalność statutową.
 2. Przedmiotem działalności fundacji może być:
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
  • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
  • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  • Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
  • Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
  • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
  • Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  • Opieka nad dziećmi (PKD 88.91.Z).

Majątek Fundacji

§ 8

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają łącznie 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji każdorazowo składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – przy czym wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W sytuacji przeciwnej Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 9

 1. Zapewnieniu realizacji celów Fundacji służą fundusze i środki rzeczowe pochodzące w szczególności z:
  • darowizn, spadków, zapisów krajowych lub zagranicznych, przychodów ze sponsoringu;
  • dotacji lub subwencji;
  • darów, loterii, zbiórek i imprez publicznych, tak krajowych, jak i zagranicznych;
  • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
  • odsetek bankowych oraz zysków z innych instrumentów finansowych;
  • zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych;
  • dochody pochodzące ze sponsoringu;
  • dochody z tytułu udziału Fundacji w spółkach.
 2. Całość dochodów i środków uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, w tym również utrzymanie Biura Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć w ramach swojego majątku wyodrębnione fundusze na cele określone w par. 5 niniejszego statutu (Fundusze Celowe).
 4. Decyzję w sprawie utworzenia Funduszy Celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się wolą dobroczyńców, spadkodawców i zapisodawców.
 5. Fundacja na zasadach ogólnych może zawierać umowy i porozumienia z innymi fundacjami oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 10

 1. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe ma prawo zastrzec ich przeznaczenie.
 2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji,
 • Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji jest organem kierującym i zarządzającym działalnością Fundacji oraz reprezentującym Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, liczy od 2 do 5 osób.
 3. Uprawnionym do reprezentowania Fundacji jak i składania oświadczeń woli w jej imieniu jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
 4. O składzie Zarządu Fundacji jak i o ilości jego członków na okres danej kadencji decydują Fundatorzy. Uchwała Fundatorów w tym zakresie winna być podjęta większością 2/3 głosów najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów na czteroletnie kadencje. Z chwilą zakończenia kadencji organu kończy się okres pełnienia funkcji przez wszystkich jego członków, w tym również powołanych w trakcie kadencji.
 6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 8. Fundacja może zawierać z członkami Zarządu Fundacji umowy o pracę.
 9. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 10. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jego członków (kworum).
 11. W przypadku braku możliwości lub znacznych utrudnień w odbyciu posiedzenia, uchwała może być podjęta w drodze głosowania pisemnego.

§ 13

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • planowanie, opracowywanie, uchwalanie i organizowanie przedsięwzięć Fundacji;
  • uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
  • realizacja celów statutowych;
  • zarządzanie majątkiem Fundacji, pozyskiwanie funduszy na jej działalność;
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w szczególności rocznego sprawozdania finansowego;
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • dokonywanie zmian statutu.
 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
  • złożenia rezygnacji;
  • odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatorów;
  • zakończenia kadencji Zarządu Fundacji lub skrócenia jej przez Fundatorów, bądź w wyniku uchwały Zarządu Fundacji o samorozwiązaniu;
  • śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie członkostwa.

Władze Fundacji

§ 11

 1. Fundator może być członkiem Zarządu.
 2. W przypadku kiedy, którykolwiek z Fundatorów nie będzie mógł sprawować swojej funkcji w wyniku zdarzeń losowych powierza się wszystkie prawa i obowiązku spoczywające na Fundatorze pozostałym Fundatorom.
 3. Do kompetencji Fundatorów należy:
  • ustalanie i zmiana Statutu;
  • powoływanie i odwoływanie w każdym czasie członków Zarządu oraz ustalanie organizacji pracy Zarządu;
  • decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją;
  • decyzja o likwidacji Fundacji;
  • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  • opiniowanie programów działania Fundacji;
  • ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
  • opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji;
  • powoływanie organu kontroli i nadzoru;
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
  • uchwalanie corocznego preliminarza kosztów działania Fundacji;
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
  • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji któregokolwiek organu Fundacji;

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków wybieranych przez Fundatorów w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności działania na szkodę Fundacji lub sprzecznego z jej celami statutowymi) odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub w drodze uchwały Fundatorów podjętej zwykłą większością głosów.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie członkostwa;
  • podjęcia przez pozostałych członków Rady Fundacji lub Fundatorów uchwały w sprawie odwołania członka.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia lub chęci powiększenia składu Rady Fundacji, nowego członka lub członków powołują Fundatorzy w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy przed upływem roku od daty zwołania ostatniego zwyczajnego zebrania Rady Fundacji.
 9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdemu z członków przysługuje jeden głos, jednak w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Przewodniczącego, dwóch członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 11. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 15

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  • wyrażanie opinii na temat proponowanych przez Zarząd Fundacji ścieżek rozwoju;
  • opiniowanie i kontrola stanu realizacji projektów i przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Fundacji;
  • kontrola działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu finansowego Fundacji.
 2. Rada Fundacji w celu realizowania swych kompetencji kontrolnych jest uprawniona do:
  • badania gospodarki finansowej Fundacji;
  • przyjmowania sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
  • w razie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego – na wniosek państwowego organu nadzoru – wydawania zaświadczeń, że prowadzona przez Fundację działalność jest zgodna z prawem oraz zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi organizacje pożytku publicznego;
  • d) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  • e) żądania od członków Zarządu Fundacji pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która:
  • pozostaje w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji;
  • została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ma charakter honorowy i nie przysługuje za nie prawo do wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Zmiana Statutu, połączenie, likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Zmian w Statucie jak i zmian celu działalności Fundacji dokonują Fundatorzy w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 2. Uprawnionym do dokonywania zmian Statutu (w tym również celu działalności Fundacji) jest również Zarząd Fundacji w formie uchwały powziętej większością 2/3 głosów.

§ 17

 1. Fundacja, dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych, może połączyć się z inną fundacją lub stowarzyszeniem.
 2. Decyzję o połączeniu się z inną fundacją podejmują Fundatorzy w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów.

§ 18

 1. W przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji, decyzję o jej likwidacji podejmują Fundatorzy lub Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Fundatorzy mają prawo podjąć jednomyślną uchwałę o likwidacji Fundacji bez konieczności jej uzasadniania.
 3. W przypadku gdyby którykolwiek z Fundatorów ustąpił z pozycji Fundatora, pozostali Fundatorzy lub Fundator mają prawo dalszego prowadzenia Fundacji oraz podejmowania wszelkich decyzji zastrzeżonych dla Fundatorów. Ustępującemu Fundatorowi nie przysługują żadne roszczenia względem Fundacji, w szczególności do jej nazwy.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji winny zostać przeznaczone na mocy uchwały Zarządu Fundacji lub decyzji Likwidatora na rzecz zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
 5. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy lub Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Postanowienia końcowe

§ 19

Fundacja nie ma prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 20

 1. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Statut został przyjęty i podpisany w dniu 12 maja 2014 r.
………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Katarzyna Białous Patrycja Helena Malik Agnieszka Sonia Labijak
WSPOMÓŻ NAS!