[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]Słowniczek

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Konsumenta działalności gospodarczej.

Sklep – sklep internetowy, działający pod adresem www.dziecimadagaskaru.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Fundacji Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru

Sprzedawca – Fundacja Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru, ul. Topolowa 1, 63-004 Szewce, NIP: 972-12-37-547, KRS: 0000404255.

Strona Produktu – pojedyncza strona Sklepu, zawierająca informację o poszczególnym produkcie.

Towar/Produkt – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Towarach Sklep zamieszcza na Stronie Produktu.
 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. adres pocztowy: Topolowa 1, 63-004 Szewce
  2. adres e-mail: juliaankizygasy@gmail.com 

 

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie Urządzenia Elektronicznego typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Konieczne jest połączenie z siecią Internet. Minimalne wymagania techniczne:
  • Przeglądarka:
   • Firefox 56.0 lub wersja wyższa,
   • Chrome 64.0 lub wersja wyższa,
   • Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa,
   • Microsoft Egde,
   • Opera 51.0 lub wersja wyższa,
   • Safari 10.0 lub wersja wyższa,
   • WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa.

 

Składanie zamówień

 1. Klienci mogą składać zamówienia przez stronę internetową dziecimadagaskaru.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Premiera książki odbędzie się 16.06.2024 roku, oznacza to, że wszystkie zamówienia złożone wcześniej traktowane będą jako przedsprzedaż i realizowane w ciągu 7 dni roboczych po tej dacie.
 3. Złożone zamówienia są przyjmowane do realizacji w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.
 4. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  1. dokonać wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka,
  2. zweryfikować poprawność podanych danych,
  3. wybrać sposób dostawy i dokonania płatności,
  4. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
 7. Do chwili zaakceptowania wypełnionego formularza zamówienia Klient może dokonywać zmian w zamówieniu przez modyfikowanie zawartości swojego koszyka.
 8. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.
 9. W przypadku chwilowego braku Towaru bądź wyczerpania zapasu danego Produktu Klient informowany jest przez Sklep drogą elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 10. Imienny rachunek sprzedaży może zostać wystawiony na specjalne życzenie Klienta według danych adresowych podanych przez Klienta w chwili rejestrowania się na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności za zamówiony Towar – chyba że strony umówiły się na inny sposób realizacji zamówienia.
 11. Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z umową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

Cena

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronach Produktów:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają koszty dostawy.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów oraz na zasadach określonych w odrębnych regulaminach przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 

Sposoby płatności i dostawy

 1. Realizacja zamówień i dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Zamówione Towary na terytorium Polski doręczane są za pośrednictwem:
 3. firmy kurierskiej INPOST (paczkomaty lub kurier)
 4. Klient może wybrać formy płatności za zamówiony Towar :
  1. Kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Serwisu płatności internetowych Tpay– realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep od operatora płatności potwierdzenia dokonania poprawnej płatności. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.
 5. Koszt dostawy wliczony jest w koszt zakupu produktu.
 6. Przesyłki z zamówionymi Towarami realizowane są na terytorium Polski w ciągu 7 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 7. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ciągu 7 dni roboczych, z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

 

Reklamacje

 1. Towary sprzedawane w ramach sklepu internetowego Fundacji Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru nie podlegają reklamacji.

 

Konto Klienta

 1. Sprzedawca nie umożliwia Klientowi utworzenie Konta.

Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji Konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu założenia Konta i realizacji składanych zamówień. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru, ul. Topolowa 1, 63-004 Szewce, NIP: 972-12-37-547, KRS: 0000404255.
 5. Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 21 maja 2024 roku. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy i na stronie Sklepu www.dziecimadagaskaru.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie dziecimadagaskaru.pl z zastrzeżeniem pkt 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej: juliaankizygasy@gmail.com oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]